Brandkorpset

af Niels V. Andersen

Nyborg Brandkorps

I anledning af Nyborg Brandkorps 70 års jubilæum den 13. november 1965 udgaves et lille jubilæumsskrift.
Om brandvæsenet tidligere står der:
”Alarmeringen skete med trommeslagerens march gennem byen, eller ringen med kirkeklokkerne, bekæmpelsen af ilden foregik med hånddrevne pumper og mandskabet var indrulleret i korpsene ved tvang.”


Ca. 1900. Nyborg Brandkorps foran Nyborg Rådhus.

Materiel og sprøjtehuse
Byens brandsprøjter blev i mange år anbragt i slottets kældre og i udfaldsporten.
Crone fortæller i sine optegnelser om Nyborg bl.a.
1797 Opførtes et sprøjtehus nord for rådhuset

1798 Opførtes et sprøjtehus øst for latinskolen

1857 Opførtes et sprøjtehus mellem kirken og latinskolen ud mod Gammel Torv.

1871 Sprøjtehuset mellem kirken og latinskolen ud mod Gammel Torv blev nedbrudt.

Det daværende materiel bestod af:
Jagtsprøjten
Storesprøjten
Kirkesprøjten
Rådhussprøjten
Interessentsprøjten
CabinetsprøjtenTeatersprøjten


Brand- og Redningsstationen i Nørrevoldgade

Sprøjtemønstring
To gange om året afholdtes sprøjtemønstring på torvet ved rådhuset.
Disse mønstringer trak mange tilskuere til.
Bagefter ” slukkede ” brandmændene tørsten i byens mange restauranter.

Om en mønstring i 1887 skrives i rapporten:

Hr. Borgmester Hall!

Ifølge Slangebærer O. S. s Optræden ved sidste Sprøjtemønstring den 25. juli, hvor han på alle mulige Maader søgte at latterliggøre Tjenesten og særlig til sidst med et stort Oplag af skrigende og larmende Drenge omkring sig med et bestemt ”Nei” nægtede at lystre mig, tillod jeg mig at lade ham arrestere, og maa jeg yderligere som Følge heraf og for at forebygge Gjentagelsestilfælde anmode Hr. Borgmesteren om at diktere ham en Mulkt på 8 – 10 kr.


Brandinspektøren
Ligeledes afholdtes brandsyn to gange om året.

I oktober 1891 valgtes købmand C. Brandt Korch til at lede Nyborg Brandvæsen.
Han fungerede til 1926. 

I begyndelse af 1900-tallet samledes alle byens brandsprøjter i et ”Sprøjtehus”, der blev indrettet i rådhusets Nørregade-fløj.
 

Aflønning
I 1909 aflønnedes brandfolkene således:

Menige brandmænd fik 30 kr. om året i begyndelsesløn stigende til 40 kr. efter 5 år.

Underassistenten fik 50 kr. om året.

Brandinspektørens løn var 200 kr. årligt.

Behovet for bedre materiel og rammer for Nyborg Brandkorps voksede meget i løbet af de første 25 år af 1900- tallet.

I 1931 ansøgte Falcks Redningskorps om tilladelse til at udføre brandvagttjenester.

Den 1. juli 1935 oprettedes Nyborg brandstation i Nørrevoldgade (se foto).

Den 1. april 1968 overtog Falcks Redningskorps hele Nyborg brandvæsen.

Siden 1935 har der eksisteret en ordning, hvor redningskorpset skulle vedligeholde materiellet og køre sprøjterne til brandstedet, hvorefter kommunens mandskab overtog slukningen.

Falckstationen på Ladegårdsvej blev taget i brug i sommeren 1969 og har fungeret som sådan siden da.

Nyborgs brandinspektør har til huse hos beredskabet på Alsvej.

Kilder:
Nyborg Brandkorps 1895 – 1945
Tekst: Gunnar Petersen

Nyborg Brandkorps
70 års jubilæumsfest 13. november 1965

Falck – Fyn – Femti
Meddelelser 33. årgang nr. 3 1. april 1969