Brandkorpset

af Niels V. Andersen

Nyborg Brandkorps

I anledning af Nyborg Brandkorps 70 års jubilæum den 13. november 1965 udgaves et lille jubilæumsskrift.
Om brandvæsenet tidligere står der:
”Alarmeringen skete med trommeslagerens march gennem byen, eller ringen med kirkeklokkerne, bekæmpelsen af ilden foregik med hånddrevne pumper og mandskabet var indrulleret i korpsene ved tvang.”


Ca. 1900. Nyborg Brandkorps foran Nyborg Rådhus.

Materiel og sprøjtehuse
Byens brandsprøjter blev i mange år anbragt i slottets kældre og i udfaldsporten.
Crone fortæller i sine optegnelser om Nyborg bl.a.
1797 Opførtes et sprøjtehus nord for rådhuset

1798 Opførtes et sprøjtehus øst for latinskolen

1857 Opførtes et sprøjtehus mellem kirken og latinskolen ud mod Gammel Torv.

1871 Sprøjtehuset mellem kirken og latinskolen ud mod Gammel Torv blev nedbrudt.

Det daværende materiel bestod af:
Jagtsprøjten
Storesprøjten
Kirkesprøjten
Rådhussprøjten
Interessentsprøjten
CabinetsprøjtenTeatersprøjten


Brand- og Redningsstationen i Nørrevoldgade

Sprøjtemønstring
To gange om året afholdtes sprøjtemønstring på torvet ved rådhuset.
Disse mønstringer trak mange tilskuere til.
Bagefter ” slukkede ” brandmændene tørsten i byens mange restauranter.

Om en mønstring i 1887 skrives i rapporten:

Hr. Borgmester Hall!

Ifølge Slangebærer O. S. s Optræden ved sidste Sprøjtemønstring den 25. juli, hvor han på alle mulige Maader søgte at latterliggøre Tjenesten og særlig til sidst med et stort Oplag af skrigende og larmende Drenge omkring sig med et bestemt ”Nei” nægtede at lystre mig, tillod jeg mig at lade ham arrestere, og maa jeg yderligere som Følge heraf og for at forebygge Gjentagelsestilfælde anmode Hr. Borgmesteren om at diktere ham en Mulkt på 8 – 10 kr.


Brandinspektøren
Ligeledes afholdtes brandsyn to gange om året.

I oktober 1891 valgtes købmand C. Brandt Korch til at lede Nyborg Brandvæsen.
Han fungerede til 1926. 

I begyndelse af 1900-tallet samledes alle byens brandsprøjter i et ”Sprøjtehus”, der blev indrettet i rådhusets Nørregade-fløj.
 

Aflønning
I 1909 aflønnedes brandfolkene således:

Menige brandmænd fik 30 kr. om året i begyndelsesløn stigende til 40 kr. efter 5 år.

Underassistenten fik 50 kr. om året.

Brandinspektørens løn var 200 kr. årligt.

Behovet for bedre materiel og rammer for Nyborg Brandkorps voksede meget i løbet af de første 25 år af 1900- tallet.

I 1931 ansøgte Falcks Redningskorps om tilladelse til at udføre brandvagttjenester.

Den 1. juli 1935 oprettedes Nyborg brandstation i Nørrevoldgade (se foto).

Den 1. april 1968 overtog Falcks Redningskorps hele Nyborg brandvæsen.

Siden 1935 har der eksisteret en ordning, hvor redningskorpset skulle vedligeholde materiellet og køre sprøjterne til brandstedet, hvorefter kommunens mandskab overtog slukningen.

Falckstationen på Ladegårdsvej blev taget i brug i sommeren 1969 og har fungeret som sådan siden da.

Nyborgs brandinspektør har til huse hos beredskabet på Alsvej.

Kilder:
Nyborg Brandkorps 1895 – 1945
Tekst: Gunnar Petersen

Nyborg Brandkorps
70 års jubilæumsfest 13. november 1965

Falck – Fyn – Femti
Meddelelser 33. årgang nr. 3 1. april 1969


Borgerbryg

af Per John Hansen


Da den nyborgensiske vinhandler Kenneth Løndahl 1. november 2007 relancerede den tidligere så populære Borger Bryg fra Nyborg-bryggeriet Carlsminde, var det tredje gang, en luksusøl med det navn blev frigivet.
I 1930’erne blev der nemlig også lavet en øl med navnet Borger Bryg. Men den havde ikke samme etikette som den nuværende eller som den øl, der blev brygget fra Nyborgs byjubilæum i 1971 til lukningen i 1993.


Fig. 1. Borgerbryg. Klik på billedet for at se etiketten i stor version

Såvel selve etiketten som hals-etiketten adskiller sig fra jubilæums-bryggen og den nye bryg. På selve etiketten er motivet Mads Lerches Gård, hvor museet holder til i dag.Og hvor Carlsminde i øvrigt blev grundlagt i 1856 af brygger Carl Larsen. I 1971 skiftede Borger Bryggens etikette en smule udseende – til nogens fortrydelse, fordi billedet af museums-bygningen blev knap så flot som tidligere. Det skyldtes, at der på etiketten skulle placeres stregkoder. Og så blev der naturligt nok også lavet specielle etiketter til de Borger Bryg, som Carlsminde producerede til den franske afdeling af butikskæden Marks and Spencer. Etikettens hovedmotiv var dog fortsat Mads Lerches Gård. 

På de to nyeste halsetiketter kan man læse, at Borger Bryggen er en luksusøl brygget efter en gammel recept. Det hører dog med, at Helge Wørmer på sit lille laboratorium på bryggeriets 1. sal ændrede recepten, så den fik en smag, der var oppe i tiden. Det viste sig altså at være en god idé, da Borger Bryggen til det sidste var ganske populær – og altså er blevet det igen.
Den første portion af den seneste Borger Bryg blev revet væk – og Kenneth Løndahl var lige så forudseende som bagmanden bag jubilæumsbryggen, bryggeri-direktør og cand. Pharm Helge Wørmer: Han fik sat en ny omgang bryg over, så snart den første var færdig.
Wørmers Borger Bryg var tænkt som en engangsforeteelse, men den blev som nævnt brygget frem til 1993, da den nye ejer, det daværende Albani-bryggeri med hovedsæde i Odense, i bogstaveligste forstand lukkede for hanerne.
Det var Helge Wørmer, der foreslog, at jubilæumsbryggen skulle hedde Borger Bryg, og det var nu afdøde borgmester Børge Jensen, der sad i bryggeriets bestyrelse, med på.
I disse konspirationsteori-tider er der nok nogle, der vil spørge sig selv, om det var i recepten fra 1930’ernes Borger Bryg, at Helge Wørmer hentede sin inspiration til jubilæumsbryggen, men det spørgsmål er det ikke lykkedes at finde svar på.


Fig. 2. Lager. Klik på etiketten for at se en stor version

I alt har der været fire etiketter til de Borger Bryg, der er lavet på det nu lukkede Carlsminde-bryggeri i Nyborg. For oven ses etiketterne til de øl, der blev brygget til Marks and Spencers franske butikkæde. Nedenfor ses etiketterne til den Borger Bryg, der som den første blev brygget på Carlsminde i 1930’erne. Foroven ses de etiketter, der blev brugt fra Nyborgs byjubilæum og frem til bryggeriets lukning – og på den nye bryg, som vinhandler Kenneth Løndahl får brygget på Ørbæk Bryggeri. Den sidste etiket fra Carlsminde var med stregkode. Den blev brugt i Borger Bryggens tre sidste år, og mange mente, den blev skæmmet af de stregkoder, som den nye teknologi krævede.


Fig. 3. Borgerbryg. Klik på billedet for at se etiketten i stor version